Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/00-Những bài giảng bất hủ Cha Thánh Gioan Vianney
Up folder
          01-TieuSuGioanVianey Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02-Bai01-DucMaria Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03-ThanhCa Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04-Bai02-KieuNgao1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05-Bai03-KieuNgao2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06-Bai04-ThamLam1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07-Bai04-ThamLam2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08-Bai05-DamDuc Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09-Bai06-MeDamDuc Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10-Bai07-GianDu Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          11-ThanhCa Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          12-Bai08-MeAnUong Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          13-Bai09-GhenTi Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          14-Bai10-LuoiBieng Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          15-Bai11-ToiLoi1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          16-Bai12-ToiLoi1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          17-Bai12-ToiLoi2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          18-Thanhca Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          19-Bai13-SuChet Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          20-Bai14-PhanXet Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          21-Bai15-ThienDang1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          22-Bai15-ThienDang2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          23-Bai16-LuyenNguc Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          24-ThanhCa Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          25-Bai17-CamDo1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          26-Bai17-CamDo2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          27-Bai18-DauKho Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          28-Bai19-OnChua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          29-Bai20-OnCuuRoi1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          30-Bai21-OnCuuRoi2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          31-Bai22_LinhHonTrongSach Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          32-Bai23-LinhMuc1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          33-Bai23-LinhMuc2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          34-ThanhCa Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          35-Bai24-BiTichThanhThe Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          36-Bai25-BiTichHoaGia Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          37-Bai26-ThanhLe Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          38-Bai27-NangRuocChua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          39-Bai28-CauNguyen1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          40-Bai29-CauNguyen2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          41-Bai30-LoiChua1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          42-Bai30-LoiChua2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          43-ThanhCa Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          44-Bai31-DucCay Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          45-Bai32-NhanDucCanBan Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          46-Bai33-ChuaThanhThan1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          47-Bai33-ChuaThanhThan2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          48-Bai33-ChuaThanhThan3 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          50-YeuChua1_64k Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          51-Bai35-YeuChua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          52-SuHienDienChuaGiesu Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          54-Bai36-SuHienDienCG Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          55-Bai37-ThanhHoaChuaNhat Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày