Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/00-Hôn Nhân-Gia Đình- Bài Giảng
Up folder
    Phần 1-Những Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm
    Phần 2-Những Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm
    Phần 3-Những Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm
    Phần 4-Những Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm
5 phút Lời Chúa mỗi ngày