Chức Mừng Năm Mới, Xuân Mậu Tuất


 Click on to play music
/00-Bộ CD Suy Niệm Lời Chúa.
Up folder
          01-Mùa vọng CN1 nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          02-Đức Mẹ Vô Nhiễm nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          03-Mùa vọng CN2 nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          04-Mùa vọng CN3 nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05-01-Mua Vong CN4 nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          05-02-Mua Vong CN4 nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06-01-Giang Sinh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          06-02-Giang Sinh nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07-01 Thanh Gia That Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          07-02Thanh Gia That Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          08-Me Thien Chua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          09-Hien Linh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          10-Phep Rua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          11-Thanh Le CN TN 2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          12-Thanh Le CN TN 3 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          13-Thanh Le CN TN 4 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          14-02-Suy Niem Loi Chua Chu Nhat 6 Thuong Nien A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          14-Thanh Le CN TN 5 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          15-Le Tro Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          16- Mua Chay CN 1 Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          16-Mua Chay CN 1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          17-Lễ Thanh GIUSE Ban DM Maria Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          17- Mua Chay CN 2 Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          17-Mua Chay CN 2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          18- Lễ TruyenTin Mua Chay Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          18- Mua Chay CN 3 Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          18-Mua Chay CN 3 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          19- Mua Chay CN 4 Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          19-Mua Chay CN 4 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          20- Mua Chay CN 5 Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          20-Mua Chay CN 5 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          21- Le La Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          22-PhucSinh_CN1 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          23-PhucSinhCN2 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          24-PhucSinhCN3 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          25-PhucSinhCN4 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          26-PhucSinhCN5 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          27-PhucSinhCN6 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          28-PhucSinhCN7 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          29-Le Chua Thanh Than Hien Xuong Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          30-Chua Ba Ngoi Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          31-Minh Mau Chua Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          32-Lễ Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          33-Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          34-Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          35-Lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          36-Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          37-Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          38-Lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          39 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          40 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          41 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          42 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          43 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          44 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          45 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          46 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          47 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          48 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          49 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          50 Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          51-Lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          52-Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          53-Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          54-Lễ CacThanh Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          55-Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          56-Lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          57-Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          58-Lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          59-Lễ Chúa Nhật 34 GiesuVua CD Nam C Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          60-Lễ Chúa Nhật 1 Mua Vong Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          61-Lễ Chúa Nhật 2 Mua Vong Nam A Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
          62-LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Nhấn vào đây để nghe nhạc trong khi vẫn tiếp tục xem website
5 phút Lời Chúa mỗi ngày