HAPPY NEW YEAR OF 2018


Xét Mình Xưng Tội (01/10/2013)

Cha xứ khuyên giáo dân là cần phải xét mình kỹ lưỡng trước khi xưng tội.


5 phút Lời Chúa mỗi ngày